ผู้เชี่ยวชาญแบ่งปันวิธีที่ผู้นำสามารถสร้างผลกระทบอย่างแท้จริงในที่ทำงานได้ (Inc. Magazine: Experts Share How Leaders Can Make a Real Impact at Work)

Inc., by Adam Fridman, October 02, 2017

This is an excerpt from a longer article 

Make Connections to Purpose

Inc. Magazine:

Inc. โดย อาดัม ฟรีดแมน วันที่ 2 ตุลาคม 2560

นี่เป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากบทความอีกต่อไป ทำให้การเชื่อมต่อไปสู่จุดประสงค์

 

“People may not always realize it, but their future is happening now,” says David Cunningham, M. Ed., a communication and leadership expert who has led seminars and courses to more than 100,000 people as a Senior Program Leader for Landmark. “The future you envision is what empowers you in the present.”

“คนอาจไม่ได้ตระหนักถึงมันเสมอ แต่อนาคตของพวกเขากำลังเกิดขึ้นในขณะนี้”เดวิด คันนิ่งแฮม เอ็ม เอ็ด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและความเป็นผู้นำที่นำสัมมนาและหลักสูตรมามากกว่า 100,000 คนในฐานะผู้นำคอร์สอาวุโสของแลนด์มาร์ค กล่าวว่า “ผู้คนอาจไม่เข้าใจเรื่องนี้ “อนาคตที่คุณวาดภาพเป็นสิ่งที่ให้อำนาจคุณในปัจจุบัน”

According to Cunningham, employees who see a future for themselves with an organization where they can make a difference and express their talents are more empowered in their day to day activities. Says Cunningham, “When people are connected to a purpose, they are more satisfied and productive.”

ตามที่คันนิงแฮมกล่าว พนักงานที่มองอนาคตกับตัวเองกับองค์กรที่สามารถสร้างความแตกต่างและแสดงความสามารถของตนเองได้มากขึ้นในกิจกรรมแต่ละวัน คันนิงแฮมกล่าวว่า “เมื่อผู้คนเชื่อมต่อกับจุดประสงค์ของพวก เขาจะพึงพอใจและมีประสิทธิผลการทำงานมากขึ้น”

That sense of connection comes from aligning organizational and individual purpose. “You want people to experience their contribution and fulfillment inside the enterprise,” says Cunningham. “Everyone should be working toward the same things, from the CEO to the employees.”

ความรู้สึกของการเชื่อมต่อนี้มาจากการจัดแนววัตถุประสงค์ขององค์กรและบุคคล “คุณต้องการให้ผู้คนประสบความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายภายในองค์กร” คันนิงแฮมกล่าว “ทุกคนควรจะทำงานต่อสิ่งเดียวกัน ตั้งแต่ตำแหน่ง CEO ถึงพนักงาน”

 

Connection also comes from understanding what motivates people. “Transformation happens when we empower people to see how they fit into the whole and the difference they make. People’s behavior shifts when they see themselves as being on a journey toward something greater.”

การเชื่อมต่อยังมาจากการทำความเข้าใจกับสิ่งที่จูงใจคน ” ทรานสฟอร์เมชั่นเกิดขึ้นเมื่อเราให้พลังแก่ผู้คนและทำให้พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมกับสิ่งใด และเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้น พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาเห็นตัวเองว่ากำลังเดินทางไปสู่จุดหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิม”

Author: Dear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *